Стандарди

Интегрираниот систем на управување на процесите, кои се реализираат во ДГ БЕТОН АД-СКОПЈЕ ги опфаќа системите:

  • Систем за менаџмент со квалитет, согласно барањата на стандардот ISO 9001:2008, имплементиран во 2006 година.
  • Систем за менаџмент на животната средина, согласно барањата на стандардот ISO 14001:2004, имплементиран во 2009 година.
  • Систем за менаџмент со здравјето и безбедноста при работа, согласно барањата на стандардот OHSAS 18001:2007, имплементиран во 2012 година.
  • Систем за безбедност и квалитет на храна, HACCP, имплементиран во 2011 година.

Интегрираниот Систем за менаџмент со квалитет, животна средина, здравје и безбедност при работа е прилагоден на структурата на организацијата на ДГ БЕТОН АД Скопје.