Производствени капацитети

Во рамки на компанијата постојат Работни Единици,кои се носители на градежната дејност на компанијата.

Покрај градилиштата, тука се и погоните:

  • Погон Механизација, која располага со возен парк од над 200 машини и возила и 36 кранови
  • Бетонка, која располага со 5 стационарни и една мобилна фабрика за бетон, сите со капацитети од 25-45 м3/час
  • Армирачки погон
  • Асфалтна база со капацитет од 175 t/час, произведена во 2009 година.