Изведување

ДГ БЕТОН АД Скопје е модерна градежна компанија која изведува градежни работи со широк дијапазон од областа на:


 • Градежните и занаетчиските работи
 • Сите видови на инсталатерски работи (хидро, електро, машински)
 • Високоградба (административни, станбени објекти)
 • Проектирање, изградба и продажба на станови
 • Нискоградба (патишта, мостови, тунели)
 • Хидро градба (брани, хидро системи)
 • Индустриски градби ( фабрики, хали, силоси)
 • Реконструкции, адаптации и санации
 • Подготовка на инвестициона и техничка документација, градежни елаборати и Проекти
 • Осмислување и подготовка на технолошки процеси и методологии на градби
 • Разни инжинерски, занаетчиски и градежни услуги
 • Подготовка на бетон, арматура и оплата
 • Градежни машини – услуги на трети лица
 • Ентериери