Автопат Миладиновци-Штип Регионален пат Тетово-Јажинце Регионален пат Радовиш-Конче
Брана Кнежево Машинска зграда Преливна шахта - Кнежево
Преливна шахта - Козјак Водозафатна станица - Злетовица ХЕЦ Св. Петка
Автопат Е-75 Обиколница Скопјe Коломот - Близанско
Вијадукт Кондово Вијадукт Орман Вијадукт Волково
ХЕЦ Св. Петка Брана Козјак Брана Лисиче
Изградба на вијадукт Изградба на брана Изградба на брана
Клучка Миладиновци - автопат Миладиновци - Штип